Προσωπικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό ασφαλείας επιλέγεται από εξειδικευμένα Στελέχη της εταιρείας. Τα κυριότερα κριτήρια είναι το μορφωτικό επίπεδο, η κρίση, η αντίληψη, η νοημοσύνη, η οικογενειακή κατάσταση, οι πρόσφατες ενασχολήσεις του, η εμφάνιση και η εμπειρία του.

Το σκεπτικό μας είναι: “καλός φύλακας – καλή απόδοση”.

Κρίνουμε με γνώμονα ότι ο φύλακας πρέπει να είναι οξυδερκής, να σκέπτεται σωστά, να ενεργεί άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά και να τυγχάνει της εμπιστοσύνης τόσο της εταιρείας όσο και του πελάτη.

Επιπροσθέτως, όλοι ανεξαιρέτως είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας εργασίας, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με τους Ν.2518/97 και Ν.3707/08.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά την επιλογή, το προσωπικό εκπαιδεύεται σύμφωνα με το Γενικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης. Oρισμένα στοιχεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης:

  • Εμφάνιση, Συμπεριφορά φύλακα
  • Α’ Βοήθειες
  • Μέσα και μέθοδοι αντιμετώπισης πυρκαγιάς
  • Τρόπος διεξαγωγής ελέγχων κτιρίων και εισερχομένων οχημάτων
  • Έλεγχο για εντοπισμό εκρηκτικών υλών
  • Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος κλπ)
  • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ασφάλειας
  • Μέθοδοι εντοπισμού υπόπτων ατόμων
  • Τήρηση και συμπλήρωση των βοηθημάτων του φύλακα

Κατά την εκπαίδευση αναλύονται με παραστατικότητα όλα τα διδασκόμενα θέματα από έμπειρο προσωπικό. Της θεωρητικής ανάπτυξης ακολουθεί πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση με επισήμανση τυχόν σφαλμάτων ή παραλήψεων. Μετά το πέρας και της πρακτικής εφαρμογής οι εκπαιδευόμενοι υφίστανται έγγραφη δοκιμασία. Προσωπικό που κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην πρακτική και στην γραπτή δοκιμασία κρίνεται ανεπαρκές και δεν προσλαμβάνεται.