Εκπαίδευση προσωπικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά την επιλογή, το προσωπικό εκπαιδεύεται σύμφωνα με το Γενικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης. Oρισμένα στοιχεία της παρεχομένης εκπαίδευσης:

  • Εμφάνιση, Συμπεριφορά φύλακα
  • Α’ Βοήθειες
  • Μέσα και μέθοδοι αντιμετώπισης πυρκαγιάς
  • Τρόπος διεξαγωγής έλεγχων κτιρίων και εισερχομένων οχημάτων
  • Έλεγχο για εντοπισμό εκρηκτικών υλών
  • Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος κλπ)
  • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ασφάλειας
  • Μέθοδοι εντοπισμού υπόπτων ατόμων
  • Τήρηση και συμπλήρωση των βοηθημάτων του φύλακα

Κατά την εκπαίδευση αναλύονται με παραστατικότητα όλα τα διδασκόμενα θέματα από έμπειρο προσωπικό. Της θεωρητικής ανάπτυξης ακολουθεί πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση με επισήμανση τυχόν σφαλμάτων ή παραλήψεων. Μετά το πέρας και της πρακτικής εφαρμογής οι εκπαιδευόμενοι υφίστανται έγγραφη δοκιμασία. Προσωπικό που κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην πρακτική και στην γραπτή δοκιμασία κρίνεται ανεπαρκές και δεν προσλαμβάνεται.